Developments in the Black Sea and Turkey

SSCB’nin dağılması ve Karadeniz havzasında bağımsızlığını kazanan devletlerle birlikte Rusya destek 

-

li ayrılıkçı hareketlerden kaynaklanan çatışmalar ortaya çıkmış; Gürcistan’ın Güney Osetya, Abhazya veAcaristan bölgelerindeki ayrılıkçı hareketler, Ukrayna’nın Kırım meselesi ve Moldova’nın Transdinyes

-

ter problemi bölge güvenliğini tehdit eden sorunlara dönüşmüştür. Karadeniz coğrafyasının Hazar havza

-

sındaki enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasında sağlayabileceği güzergâh imkânları Batılı ülkelerin bölgeye yönelmesini sağlamış, bölgede Batı ile Rusya arasında rekabet ortaya çıkmıştır. 11 Eylül sonrasıdönemde ABD’nin NATO’nun Akdeniz’de konuşlu Aktif Çaba Harekâtı’na Karadeniz’i dâhil etme teşeb

-

 büsü, Romanya ve Bulgaristan’da askeri üsler edinmesi, NATO ve AB’nin Karadeniz’e doğru genişlemesiMoskova’da Rusya’nın çevrelendiği yönünde bir algıya yol açmıştır. ABD ve AB, Karadeniz bölgesineyönelik bu girişimleri gerçekleştirirken Rusya’da konumunu güçlendiren Putin iktidarı, karşı hamlelerleAvrupa-Atlantik sisteminin doğuya doğru genişlemesini durdurmaya çalışmıştır. 2008’deki savaşın ardın

-

dan Güney Osetya ve Abhazya’nın bağımsızlığını tanıyan Moskova, Ukrayna’nın AB ile ekonomik bütün

-

leşme çabalarına karşı harekete geçmiş, Kırım’ı işgal ve ilhak ederek Karadeniz bölgesindeki etkinliğiniartırmıştır.Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), Karadeniz’deki gelişmelere ve bu gelişmele

-

rin bölgesel etkilerine yönelik öngörülerde bulunarak Türkiye’deki karar mercilerine milli menfaatler doğ

-

rultusunda gerçekçi çözüm önerileri ve karar seçenekleri sunmak amacıyla “Karadeniz’deki Gelişmeler veTürkiye” raporunu yayımlamaktadır. BİLGESAM Araştırma Koordinatörü Erdem Kaya ve Rusya UzmanıElnur İsmayılov ile birlikte hazırladığımız rapor, 23 Mayıs 2014 tarihinde icra edilen 20. Bilge AdamlarKurulu toplantısında değerlendirilmiş, Kurul üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirilmiş veyayına hazırlanmıştır. “Karadeniz’deki Gelişmeler ve Türkiye” raporunda, Karadeniz’deki çatışma alan

-

ları ile Rusya, ABD, NATO, AB, Çin ve İran’ın Karadeniz politikaları incelenmekte, Türkiye’nin bölge

-

deki ihtilaara bakışı ve bölge ülkeleriyle ilişkileri analiz edilmektedir. Raporda Rusya’nın 2008 sonrasıKaradeniz’de artan etkinliği üzerinde durulmakta, bölgenin enerji nakil hatları açısından arz ettiği önemeişaret edilmekte ve Türkiye’nin bölgede takip etmesi gereken stratejiye ilişkin öneriler sunulmaktadır.Raporun Türk karar mercilerine, akademisyenlere ve ilgili kurum, kuruluş ve kişilere faydalı olmasınıtemenni eder, raporu birlikte hazırladığımız Erdem Kaya ve Elnur İsmayılov’a, rapora değerli görüş veönerileriyle katkı sağlayan, raporun geliştirilmesi için kıymetli vakitlerini sarf eden başta (E) OramiralSalim Dervişoğlu ve (E) Büyükelçi Ümit Pamir olmak üzere Bilge Adamlar Kurulu’na ve emeği geçenBİLGESAM çalışanlarına teşekkür ederim